Naszą podstawową działalnością jest świadczenie szeroko pojmowanych usług, które związane są z kompleksową obsługą inwestycji budowlanych.

ul. Działkowa 78/1
59-220 Legnica
+48 76 854 98 04
biuro@handbud.net

Nasza oferta

 • wykonujemy wielobranżowe projekty budowlane i wykonawcze
 • uzyskujemy niezbędne dane i materiały do projektowania zadania
 • przygotowujemy dokumentację terenowo – prawną, która jest niezbędnym czynnikiem dla pozyskania przez Inwestora terenów pod zadanie inwestycyjne
 • ustalamy zakres i nadzorowanie prac geologicznych, geodezyjnych i pomiarowych
 • uzyskujemy pozwolenia na budowę
 • opracowujemy dokumentację przetargowa (w szczególności tę, która dotyczy trybu przetargu nieograniczonego lub trybu ofertowo-negocjacyjnego); pomagamy w wyborze Wykonawcy
 • oceniamy projekty umów o roboty budowlane zawierane przez Inwestora z Wykonawcą w zakresie ustanowionych zabezpieczeń należytego wykonania umowy przez Wykonawcę oraz zasad odpowiedzialności Wykonawcy za wady robót; pomagamy w ustaleniu w umowach zasad zabezpieczenia i warunków ich zwolnienia oraz zasad odpowiedzialności za wady robót.
 • przekazujemy wykonawcy terenu budowy
 • zapewniamy dostawę maszyn i urządzeń technologicznych w takim zakresie, jaki będzie wynikał z umowy, która została zawarta z wykonawcą w części dotyczącej dostaw inwestorskich, oraz w terminach uzgodnionych pomiędzy Inwestorem
 • sprawujemy funkcję nadzoru inwestorskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami regulującymi tę problematykę
 • dokonujemy czynności sprawdzania kalkulacji szczegółowych lub kosztorysów powykonawczych przedkładanych przez Wykonawcę lub wykonawców robót
 • opracowujemy oraz przekazujemy inwestorowi niezbędne dokumenty do uruchomienia finansowania inwestycji
 • stwierdzamy gotowość do odbioru
 • dokonujemy odbioru końcowego inwestycji lub jej odpowiedniej części określonej w umowie z wykonawcą
 • dokonujemy odbioru ostatecznego po upływie terminu gwarancji, który został ustalony w umowach z wykonawcami
 • przekazujemy Inwestorowi protokoły odbioru oraz dokumentację powykonawczą
 • uzyskujemy decyzje na użytkowanie obiektu
 • dokonujemy przekazania przedmiotu odbioru Inwestorowi lub użytkownikowi, który został przez niego wyznaczony
 • sprawdzamy faktury wykonawcy oraz dokumenty załączone do rozliczenia robót ( inwestycji)
 • ubezpieczamy całą inwestycję na zasadach określonych z Inwestorem
 • koncepcje architektoniczne
 • operaty wodno-prawne w zakresie gospodarki wodno-ściekowej
 • ekspertyzy i opinie techniczne
 • oceny oddziaływania inwestycji na środowisko
 • inwentaryzacja obiektów budowlanych
 • projektowana charakterystyka energetyczna budynku

W czym możemy
Ci pomóc?

Główne biuro

ul. Działkowa 78/1
59-220 Legnica

 

Telefon

+48 76 854 98 04

 

E-mail

biuro@handbud.net

 

Godziny pracy

Pon-Pt: 08:00 – 16:00