function wp_mail() {} PPHU Handbud s.c. | Złotoryja
 • slider
 • slider
 • slider

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679/UE z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119/1) (dalej RODO), informujemy, iż:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest: Jolanta Kuliczkowska i Włodzimierz Kuliczkowski – przedsiębiorcy prowadzący
  działalność gospodarczą w spółce cywilnej pod nazwą: P.P.H.U. „HANDBUD” s.c. z siedzibą w Złotoryi, ul. Świerkowa 4, 59-500 Złotoryja REGON 390632500, NIP 6941512646 (zwani dalej: Administratorem);
 • Twoje dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w następujących celach:
 • w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług projektowych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • w celu udokumentowania wykonanej usługi, na podstawie przepisów prawa podatkowego, celnego, rachunkowego (podstawa
  z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu dotyczącego zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • prowadzenia audytów wewnętrznych, raportowania wewnętrznego (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu realizacji Twoich praw, aktualizacji Twoich danych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • Odbiorcami Twoich danych osobowych będą: firmy świadczące usługi na nasze zlecenie, którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych, w szczególności w zakresie usług IT, kancelariom prawnym, podmiotom świadczącym usługi podatkowo-księgowe.
 • Twoje dane osobowe przetwarzane w związku i na podstawie umowy o świadczenie usług projektowych będziemy przechowywać – do celów podatkowych – przez okres 5-ciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy, z tym zastrzeżeniem, iż okres przechowywania Twoich danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla celowego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami strony przeciwnej, co stanowi  prawnie usprawiedliwiony interes Administratora. Po tym okresie Twoje dane osobowe będą anonimizowane (tzn. nie będziemy wiedzieli, iż są to Twoje dane) lub usuwane.
 • Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do tzw. „państwa trzeciego”, tj. państwa które znajduje się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (np. Indie) lub organizacji międzynarodowej.
 • Przysługują Tobie następujące prawa:
 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 • prawo do przenoszenia danych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w sytuacji, gdy przetwarzany Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) opisanego powyżej – w takim przypadku przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W sytuacji, gdybyś chciał skorzystać ze swoich praw prosimy o kontaktowanie się z Administratorem:

 • pisemnie na adres: P.P.H.U. „HANDBUD” s.c., ul. Działkowa 78/1, 59-220 Legnica;
 • za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@handbud.net
 • W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Tobie prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa). 
 • Przekazanie nam Twoich danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy o świadczenie usług projektowych. Niepodanie przez Ciebie danych osobowych spowoduje niemożność zawarcia i realizacji ww. umowy.
 • Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 1. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Tobie prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).
 1. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.