• slider
 • slider
 • slider

Oferta

Nasze usługi:

 • wykonujemy wielobranżowe projekty budowlane i wykonawcze
 • uzyskujemy niezbędne dane i materiały do projektowania zadania
 • przygotowujemy dokumentację terenowo – prawną, która jest niezbędnym czynnikiem dla pozyskania przez Inwestora terenów pod zadanie inwestycyjne
 • ustalamy zakres i nadzorowanie prac geologicznych, geodezyjnych i pomiarowych
 • uzyskujemy pozwolenia na budowę
 • opracowujemy dokumentację przetargowa (w szczególności tę, która dotyczy trybu przetargu nieograniczonego lub trybu ofertowo-negocjacyjnego); pomagamy w wyborze Wykonawcy
 • oceniamy projekty umów o roboty budowlane zawierane przez Inwestora z Wykonawcą w zakresie ustanowionych zabezpieczeń należytego wykonania umowy przez Wykonawcę oraz zasad odpowiedzialności Wykonawcy za wady robót; pomagamy w ustaleniu w umowach zasad zabezpieczenia i warunków ich zwolnienia oraz zasad odpowiedzialności za wady robót.
 • przekazujemy wykonawcy terenu budowy
 • zapewniamy dostawę maszyn i urządzeń technologicznych w takim zakresie, jaki będzie wynikał z umowy, która została zawarta z wykonawcą w części dotyczącej dostaw inwestorskich, oraz w terminach uzgodnionych pomiędzy Inwestorem
 • sprawujemy funkcję nadzoru inwestorskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami regulującymi tę problematykę
 • dokonujemy czynności sprawdzania kalkulacji szczegółowych lub kosztorysów po wykonawczych przedkładanych przez Wykonawcę lub wykonawców robót
 • opracowujemy oraz przekazujemy inwestorowi niezbędne dokumenty do uruchomienia finansowania inwestycji
 • stwierdzamy gotowość do odbioru
 • dokonujemy odbioru końcowego inwestycji lub jej odpowiedniej części określonej w umowie z wykonawcą
 • dokonujemy odbioru ostatecznego po upływie terminu gwarancji, który został ustalony w umowach z wykonawcami
 • przekazujemy Inwestorowi protokoły odbioru oraz dokumentację po wykonawczą
 • uzyskujemy decyzje na użytkowanie obiektu
 • dokonujemy przekazania przedmiotu odbioru Inwestorowi lub użytkownikowi, który został przez niego wyznaczony
 • sprawdzamy faktury wykonawcy oraz dokumenty załączone do rozliczenia robót ( inwestycji)
 • ubezpieczamy całą inwestycję na zasadach określonych z Inwestorem
 • koncepcje architektoniczne
 • operaty wodno-prawne w zakresie gospodarki wodno-ściekowej
 • ekspertyzy i opinie techniczne
 • oceny oddziaływania inwestycji na środowisko
 • inwentaryzacja obiektów budowlanych
 • projektowana charakterystyka energetyczna budynku

 

0003_014

0001_014

 

0001_016